Paraskin uudistuu – tutoropettaja jokaiseen kouluun

Suomalaista peruskoulua ihaillaan ympäri maailmaa. Oppimistuloksemme ovat PISA-kärjessä. Opettajamme ovat korkeasti koulutettuja. Opettajan ammatti on arvostettu ja vetovoimainen, ja opettajien pedagoginen vapaus on poikkeuksellisen suurta. Kaikki lapset saavat taustastaan riippumatta laadukkaan maksuttoman koulutuksen.

Nämä vahvuudet ovat edelleen tallella, mutta huoliakin on. Oppimistuloksissa on havaittu laskua kaikissa länsimaissa. Koulutuksellista tasa-arvoa murentaa kuntien vaihteleva taloustilanne ja priorisointi. Opettajilla on erilaisia valmiuksia esimerkiksi ottaa käyttöön uutta pedagogiikkaa ja hyödyntää digitalisaatiota opetuksessa.

Jotta peruskoulumme voisi olla maailman paras myös tulevaisuudessa, sen on jatkuvasti uudistuttava maailman muutoksen mukana. Tämä syksy on ollut isojen muutosten aikaa, kun kouluissa on otettu käyttöön uudet opetussuunnitelmat. Niiden avulla muutetaan paitsi sitä, mitä opitaan, myös sitä, miten ja miksi opitaan.

Olemme opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistäneet Uusi peruskoulu -ohjelman tukemaan uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja vahvistamaan opettajankoulutusta. Panostamme peruskoulun uudistamiseen ja opettajien täydennyskoulutukseen yhteensä 90 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Keskeisiksi tavoitteiksi peruskoulun uudistamisessa on nostettu oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri.

Oppijalähtöisyys tarkoittaa sitä, että oppilas on jatkossa yhä aktiivisempi toimija. Tavoite on, että oppilaat sitoutuvat opiskeluun, innostuvat ja löytävät omat vahvuutensa. Koulun tehtävä on ruokkia uteliaisuutta ja avata näköaloja. Ajattelun taidot, oppimaan oppiminen ja laajempien kokonaisuuksien hahmottaminen korostuvat. Keskeistä on myös oppimisen tavoitteellisuus – kaikki oppilaat tietävät ja ymmärtävät, miksi opitaan ja mikä on opitun merkitys omassa elämässä.

Uudessa peruskoulussa on avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Koulua kehitetään ”alhaalta ylöspäin” rohkeasti kokeillen. Opetushallitukseen perustetaan kokeilukeskus, joka koordinoi uusimpaan tutkimustietoon perustuvia huippuluokan kokeiluja. Parhaat kokemukset levitetään. Myös kansainväliseen verkottumiseen ja ideoiden levittämiseen kannustetaan. Esimerkiksi kansainvälisyyttä vahvistaviin ohjelmiin osallistuminen on tuettavaa.

Maailman parasta peruskoulua ei ole ilman maailman parhaita opettajia. Tulevaisuuden opettajuus perustuu laaja-alaiseen pedagogiseen osaamiseen, yhdessä tekemiseen sekä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen tapahtuu oppivissa opettajayhteisöissä ja verkostoissa. Keskeistä on opettajien halu ja taito koko uran mittaiseen ammatilliseen kehittymiseen ja koulun kehittämiseen.

Opettajat tarvitsevat tukea muuttuvassa roolissaan. Uusi peruskoulu -ohjelma tarjoaa jokaiselle Suomen peruskoululle mahdollisuuden ”tutoropettajaan”, joka tukee muita opettajia muutoksessa, uuden pedagogiikan ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen ohjataan merkittäviä lisäresursseja.

Peruskoulu-uudistuksella tavoitellaan parempia oppimistuloksia, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistumista, negatiivisten kehityskulkujen pysäyttämistä ja uuden luomista. Jatkamme myös niiden koulujen tukemista, jotka sijaitsevat haasteellisemmilla alueilla.

Suomi on niitä harvoja maailman maita, jossa erilaisista taustoista tulevat lapset kohtaavat peruskoulussa. Se on suomalainen vahvuus ja mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta tärkeä peruskallio. Emme halua koulujen eriytyvän: jokaisen vanhemman on voitava luottaa siihen, että lapsi saa laadukasta opetusta läheltä.

Uusi peruskoulu -ohjelma käynnistää samalla peruskoulun pidemmän aikavälin kehittämistyön. Suomalaiselle peruskoululle rakennetaan uusi visio laajapohjaisen asiantuntijajoukon johdolla. Mukaan kutsumme niin opettajat, oppilaat kuin vanhemmatkin. Visio esitellään Suomen itsenäisyyden juhlavuonna, koulujen alkaessa elokuussa 2017.

Leave a Comment