Mahdollisuuksien tasa-arvo eli mahdollisuus yltää parhaimpaansa

Kokoomuksen arvomaailmassa yhdistyvät ihmisen vapaus ja vastuu omassa toiminnassaan. Mutta mitä on tämä ihmisen vapaus?

Poliittisessa keskustelussa vapautta tarkastellaan karkeasti kahdesta eri näkökulmasta.

Yhtäältä voidaan tarkastella vapautta ”jostakin”, siis pakon ja esteiden poissaoloa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vapautta liiasta sääntelystä ja vapautta tehdä sopimuksia esimerkiksi omista tuloistaan ja omaisuudestaan. Vapautta tehdä valintoja niin kauan kuin ei näin toimiessaan rajoita muiden vastaavaa vapautta.

Toisaalta voidaan korostaa vapautta ”johonkin”. Se tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuuksia toteuttaa itseään siten, että julkinen valta on järjestänyt siihen edellytykset keräämällä veroja, maksamalla tulonsiirtoja sekä järjestämällä puitteita ja palveluita.

Kokoomuksen aatteessa nämä molemmat yhdistyvät: toisaalta yksilön vapaudet ja toisaalta mahdollisuuksien tasa-arvo. Mahdollisuuksien tasa-arvo ei tarkoita vain teoreettisia yhdenvertaisia mahdollisuuksia, vaan se tarkoittaa jokaisen suomalaisen aitoja, tasaveroisia mahdollisuuksia kehittyä ja onnistua taustastaan riippumatta.

Kokoomuksen tavoitteena on suuri sosiaalinen liikkuvuus. Se, minkälaiseen perheeseen sattuu syntymään, ei saa ratkaista omaa sijoittumista yhteiskunnassa. Sen täytyy määräytyä oman motivaation, työn ja kykyjen kautta.

Suomi on pieni maa. Meillä ei ole varaa haaskata yhdenkään suomalaisen kykyjä, tarmoa ja panosta. Tämän vuoksi meidän on huolehdittava siitä, että kaikkiin tehtäviin valikoituu niihin parhaiten sopivat ihmiset ja ahkeruus palkitaan.

Kokoomuksen on tehtävä kaikkensa, jotta jokaisella suomalaisella on perhetaustastaan riippumatta mahdollisuus tavoitella oman elämänsä parasta. Omasta tai vanhempien tilipussista riippumatta.

Mahdollisuuksien tasa-arvo on myös eri asia kuin lopputulosten tasa-arvo, joka tuntuu yleensä olevan poliittisen vasemmiston tavoitteena. Lopputulosten tasa-arvossa jokainen saa ponnisteluistaan tai ahkeruudestaan riippumatta suunnilleen saman osan, esimerkiksi liian anteliaiden ja passiivisuuteen kannustavien tulonsiirtojen sekä kohtuuttoman kireän progressiivisen verotuksen seurauksena. Tämä tekee tyhjäksi kannustimet ottaa riskejä, kouluttautua, tehdä lujasti töitä ja onnistua.

Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa kaikilla on samat mahdollisuudet ja samalla vahvat kannustimet ponnistella, ahkeroida ja parantaa omaa asemaansa. Tämä ponnistelu ja yritteliäisyys on yhteiskuntaa eteenpäin ajava voima. Kun kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet menestyä, niin ahkeruudesta saatava palkinto on myös reilu ja ymmärrettävä.

Me jokainen kuitenkin tiedämme, ettei mahdollisuuksien tasa-arvo tänä päivänä toteudu niin hyvin kuin pitäisi. Erityisesti vanhempien koulutustaso vaikuttaa heidän lastensa tulevaisuudennäkymiin.

Tässä on meillä kokoomuksessa iso urakka tehtävänä. Meidän on uudistettava hyvinvointiyhteiskuntaa siten, että jokaisella lapsella on reilu mahdollisuus, sama lähtölava ponnistaa elämään. Esimerkiksi peruskoulun tulee tukea niin lahjakkaita kuin tukea tarvitsevia oppijoita yltämään omaan parhaimpaansa.

Kokoomuslainen hyvinvointiyhteiskunta suojaa jokaista suomalaista pahan päivän kuten vaikkapa työttömyyden tai sairauden varalta. Se on kuin vakuutus, jonka turvin on myös mahdollista ottaa riskejä. Hyvinvointiyhteiskunta ei kuitenkaan saa olla sohva, jolle voi halutessaan jäädä köllöttelemään, vaan sen on nostettava ihminen takaisin jaloilleen.

Kokoomukselle hyvinvointiyhteiskunta on kuin ponnahduslauta. Se antaa jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden ponnistaa elämässä parhaimpaansa perhetaustasta riippumatta. Jos olisimme itse filosofi Rawlsin ”tietämättömyyden verhon” takana, pitäisimme varmasti huolen siitä, että ponnahduslaudalta voi ponnistaa huipulle saakka, ilman takamatkaa hyväosaisempiin nähden.

Mitä meidän on tehtävä, jotta Suomessa vapaus ja mahdollisuuksien tasa-arvo voisivat paremmin toteutua?

Vapauden, mutta myös hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisen kannalta tarvitsemme enemmän ahkeruutta ja ponnistelua. Tämä tarkoittaa, että yrittäjyyttä ja työtä on verotettava nykyistä kevyemmin.

Mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta tarvitsemme tasa-arvoa tuottavat, julkisesti rahoitetut peruspalvelut sekä työntekoon ja kouluttautumiseen kannustavat tulonsiirrot.

Siis laadukkaan koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta tohtoritutkintoon saakka. Monet suomalaiset sukupolvet ovat saaneet aikansa parhaan mahdollisen koulutuksen. Se meidän on pystyttävä mahdollistamaan myös jatkossa ja se tarkoittaa mm. maailman parasta lähikoulua.

Siis laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, joilla huolehditaan jokaisen suomalaisen hyvinvoinnista ja terveydestä. Sellaisella mallilla, joka kannustaa väestön pitämiseen terveenä ja hyvinvoivana sen sijaan, että maksamme siitä, että ihmiset pysyvät sairaina tai tuen varassa mahdollisimman pitkään.

Siis perustoimeentulon, joka ei tee tyhjäksi kannustimia ahkeroida, mutta mahdollistaa jokaiselle suomalaiselle oman polkunsa rakentamisen ja myös riskien ottamisen. Mahdollisuuden yrittää, kokeilla, onnistua ja epäonnistua sekä yrittää taas uudelleen.

Sivistys on kokoomukselle tärkeä arvo. Monissa tutkimuksissa juuri koulutuksella on kaikkein tärkein merkitys mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisessa. On tärkeää tehdä koulutuksesta houkutteleva ja kannattava valinta taustasta riippumatta. Koulutukseen osallistumisen merkitys on suuri heti lapsuudessa, koska uuden oppiminen rakentuu aiemmin opitulle. Laadukas julkinen varhaiskasvatus ja yhtäläiset mahdollisuudet turvaava koulutuspolku ovat erityisen tärkeitä sosiaalisen nousun mahdollistajia.

Mutta mahdollisuuksien tasa-arvon ja sosiaalisen nousun turvaamiseksi eivät riitä yksin tasa-arvoa lisäävät palvelut ja tulonsiirrot. Sosiaalisen luottamuksen vahvistamiseksi tarvitaan myös paljon muuta.

Tarvitaan tasapainoista kaupunkisuunnittelua, jossa kaupunginosat eivät jakaudu hyväosaisten ja huonompiosaisten alueisiin. Tarvitaan vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa ovat mukana kaikki suomalaiset taustaan katsomatta. Tarvitaan osallistuvaa demokratiaa, jossa jokainen suomalainen kokee voivansa vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Kokoomus on liian vähän käynyt keskustelua siitä, mitä voisimme mahdollisuuksien tasa-arvon vahvistamiseksi tehdä. Olemme antaneet liikaa tilaa muille määritellä meidät. Nyt tätä keskustelua on käytävä ennakkoluulottomasti. Siihen meillä tarjoutuu erinomainen mahdollisuus esimerkiksi puolueen periaateohjelmatyön yhteydessä.

Uskon, että suomalaisille tasa-arvoinen yhteiskunta on erittäin tärkeä arvo. Meidän on kokoomuksena osoitettava, että ponnistelemme päivittäin kohti yhteiskuntaa, joka pohjaa yksilön vapauteen ja vastuuseen ja jossa mahdollisuuksien tasa-arvo on kantava periaate.

Leave a Comment