Virhe korjattava – ensihoito palautettava markkinoille

Hallitus julkisti kesäkuussa lakiluonnokset sote- ja maakuntauudistuksesta. Luonnoksissa suunta  on oikea vaikka paljon on vielä täsmennettävää, että hallituksen poliittiset linjaukset ja tahtotila toteutuu.

Reformi on mittava, historiallinen ja todella vaikuttava. Sen yhteydessä ratkaistaan monta kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää kokonaisuutta. Samalla ratkaistaan monen alan yrittäjän toimintaedellytykset. Yksityiskohtia riittää.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, mutta ensihoidon ts. sairaankuljetuksen järjestämisvastuu viidelle maakunnalle. Nyt keskustelussa vähemmälle huomiolle on jäänyt juuri tämä yksityiskohta: miten sairaankuljetus järjestetään uudessa toimintamallissa?

Terveydenhuoltolain muuttamisen yhteydessä vuonna 2011 ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta sairaanhoitopiireille. Ennen järjestämisvastuun siirtämistä sairaanhoitopiireille, kunnat järjestivät sairaanhoitokuljetukset itse. Palvelut järjestettiin tyypillisesti ostohankintana eli palveluita tuottivat yritykset.

Kun tuolloin päätösvalta etääntyi suomalaisten vaikutuspiiristä eli kunnista sairaanhoitopiireille, vaikutukset olivat suorastaan dramaattisia: sairaanhoitopiirit siirsivät palveluiden tuottamisen itselleen tai usein alueellisille pelastuslaitoksille, muutoksen myötä toimintansa on lopettanut noin 200 alan yritystä ja useat kunnat ympäri Suomea ovat raportoineet sairaankuljetusten kustannustason huomattavasta noususta. Kustannustason nousu ei selity pelkästään vaatimustason nousulla, mitä usein tarjotaan vastaukseksi ihmettelyihin laskun kasvamisesta.

Tuskin tämä oli kenenkään lainsäätäjän tai päättäjän tarkoitus. En voi mitenkään uskoa, että tarkoitus oli lisätä kustannuksia ja lopettaa yhtä yksityistä toimialaa, joka perinteisesti on hoitanut tehtävänsä hyvin ja tehokkaasti vuodesta 1938 aina viimevuosiin saakka.

Tämä esimerkki toimii hyvänä ns. huonona esimerkkinä lainsäädännön vaikutuksista. Tämän kaltainen kehitys voi olla ristiriidassa myös sote- ja maakuntauudistuksessa tavoiteltavan monituottajamallin kanssa.

Asia on korjattavissa, mutta kun uusia maakuntia muodostettaessa sairaanhoitopiirit ja pelastuslaitokset yhdistetään samaan organisaatioon, ensihoidon ja sairaankuljetuksen tuottaminen vain julkisten toimijoiden toimesta voi entisestään kiihtyä. Aiottua valinnanvapautta tehtävään ei sinänsä voida soveltaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sisäasiainministeriön tulisikin selvittää pikaisesti terveydenhuoltolain muutoksen vaikutukset ensihoitoon. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kustannukset ja palveluiden saatavuus.  Tämän arvion tulee vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tehtäviin ratkaisuihin.

Tästä huolimatta ensihoidon järjestäminen ja tuottaminen pitää uudistuksen yhteydessä selkeästi erottaa toisistaan. Uusia maakuntia muodostaessa tulee huolehtia sellaisista edellytyksistä, että ensihoidon tuottaminen mahdollistetaan jälleen yrityksien tuottamana, kuten se oli aiemmin. Yksityiselle ja julkisella ensihoitopalvelun tuottajalla tulee olla yhdenvertainen kohtelu vaatimustasoon ja valvontaan liittyen.

Leave a Comment